Yearly Archives

2019

 

อบรมและสัมมนา 2019

04/11/2562

ความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ สร้างความก้าวไกลด้านการบริหาร กับการบริหารเกมธุรกิจจำลอง รุ่นที่ 5

(Business Management Simulation Program #5) ประสบความสำเร็จไปอีก 1 รุ่น และได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี กับหลักสูตรการบริหารธุรกิจจำลอง รุ่นที่ 5 (Business Management Simulation Program #5) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…
Read More
04/11/2562

ก้าวมาเป็นที่ 1 ด้วยการบริการ

การบริการด้วยหัวใจ (Basic Service Excellence) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้จัดการอบรม ภายใต้หัวข้อ “การบริการด้วยหัวใจ (Basic Service Excellence)” ให้กับผู้เข้าอบรมจำนวน…
Read More
16/09/2562

ความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต…

การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Conflict Management) “ความขัดแย้ง” เป็นคำที่ใครหลายๆ คนแค่ได้ยินก็รู้สึกไม่ดี และไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง ความจริงแล้ว ความขัดแย้ง ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว ไม่ใช่สิ่งที่ก่อให้เกิดแต่ผลลัพธ์ในแง่ลบเสมอไป ดังนั้นหากเรารู้จักใช้ความขัดแย้งในทางบวก   ใช้ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ก็จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ได้ เช่นเดียวกันในการทำงาน คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะมีความขัดแย้งในการทำงาน กับเพื่อนร่วมงาน กับหัวหน้า กับลูกน้อง หรือในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยก็ตาม…
Read More
16/09/2562

คุณเคยซื้อของเพียงแค่เพราะมันสวยหรือไม่?

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Developing Critical Thinking Skills)   คุณเคยซื้อของเพียงแค่เพราะมันสวยหรือไม่? ซึ่งสิ่งนั้น ไม่แตกต่างอะไรกับการที่ คุณตัดสินคนสูบบุหรี่ ว่าเป็นคนไม่ดี ซึ่งความคิดเหล่านี้เองเป็นผลลัพธ์มาจาก การตัดสินใจโดยใช้อารมณ์และความรู้สึกส่วนตัว  หากความคิดเหล่านี้ถูกขยายไปที่ทำงาน บางทีคุณอาจจะตัดสินใจลาออกเพียงเพราะว่าคุณไม่ชอบเพื่อนร่วมงานก็ได้ ซึ่งอาจจะเป็นความคิดที่ผิด หากคุณตัดสินใจโดยใช้อารมณ์และความรู้สึกส่วนตัว โดยที่ไม่อยู่บนพื้นฐานบนหลักของเหตุผล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท…
Read More
16/09/2562

ครอบครัวเดียวกัน .. “ครอบครัวสยามกลการ”

2nd SMG Orientation 2019 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อให้พนักงานใหม่  ในกลุ่มสยามกลการ…
Read More
13/08/2562

เคล็ดลับสู่ความเป็นระเบียบจากภายในสู่ภายนอก

The secret of tidiness from inside to outside ความเป็นระเบียบเรียบร้อย จะเกิดขึ้นในบริษัทได้ เมื่อพนักงานทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาด  ช่วยกันจัดเรียงเอกสาร  และสิ่งของภายในบริษัท ทั้งของตนเอง และของส่วนรวม แน่นอนว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น นอกจากการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมในบริษัทในน่าอยู่มากขึ้นแล้ว   ยังส่งผลต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถค้นหาสิ่งของที่จำเป็นต่อการใช้งานได้ง่ายมากขึ้น…
Read More
13/08/2562

“ความสำเร็จ” ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ

Systematic Decision Making Skills หลายๆ ครั้งในการดำเนินชีวิต  เราจำเป็นต้องใช้ทักษะการตัดสินใจ   ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องส่วนตัว  และหลายๆ ครั้งที่เราต้องลำดับความสำคัญต่างๆ ในสถานการณ์ต่างๆ  การวางแผนงาน แล้วนำมาเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย เพื่อให้เลือกหรือตัดสินใจได้ในทางเลือกที่มีอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หรือตอบสนองต่อเป้าหมายได้ตรงที่สุด ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามกลการ…
Read More
11/07/2562

ประกอบชิ้นส่วน ทักษะสุดยอดผู้นำ ให้รวมเป็น 1

ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบ กับหลักสูตร “6 ทักษะด้านบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ (6 Managerial Skills for Manager)” ในวันที่ 8 และ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยทางฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามกลการ จำกัด…
Read More
11/07/2562

มองปัญหาให้เหมือนเม็ดทราย

“มองปัญหาให้เหมือนเม็ดทราย แม้จะเยอะมากมาย แต่เม็ดทรายก็เล็ก “นิดเดียว”” “ปัญหา” อาจเป็นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้องค์กรหยุดชะงักไม่เติบโตอย่างที่ควรจะเป็น การแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้น คือ ต้องแก้ที่ตัวพนักงาน ให้พนักงานรู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงาน เมื่อพนักงานเรียนรู้และรู้จักวิธีการในการรับมือกับปัญหาต่างๆ ได้ ก็จะส่งผลให้ผลงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้บรรยากาศในการทำงานเป็นไปราบรื่นมากยิ่งขึ้น นั้นหมายความองค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืนตามไปด้วย ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามกลการ จำกัด จึงได้จัดหลักสูตรอบรม…
Read More
18/06/2562

“การบริหารคน” สุดยอดของหน้าที่การทำงาน

“การบริหารคน” สุดยอดของหน้าที่การทำงาน Managing People to All Directions การเป็นผู้นำแบบไหน ที่ตรงใจคุณ แจ็ค หม่า ได้กล่าวไว้ว่า  “โลกปัจจุบันต้องการ ผู้ที่มีภาวะผู้นำ ไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ว่าคุณเป็นดนดี” สยามกลการ โดย คุณวันเพ็ญ ต่อทรัพย์ไพศาล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรบุลคล …
Read More