Yearly Archives

2019

 

อบรมและสัมมนา 2019

11/07/2562

ประกอบชิ้นส่วน ทักษะสุดยอดผู้นำ ให้รวมเป็น 1

ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบ กับหลักสูตร “6 ทักษะด้านบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ (6 Managerial Skills for Manager)” ในวันที่ 8 และ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยทางฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามกลการ จำกัด…
Read More
11/07/2562

มองปัญหาให้เหมือนเม็ดทราย

“มองปัญหาให้เหมือนเม็ดทราย แม้จะเยอะมากมาย แต่เม็ดทรายก็เล็ก “นิดเดียว”” “ปัญหา” อาจเป็นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้องค์กรหยุดชะงักไม่เติบโตอย่างที่ควรจะเป็น การแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้น คือ ต้องแก้ที่ตัวพนักงาน ให้พนักงานรู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงาน เมื่อพนักงานเรียนรู้และรู้จักวิธีการในการรับมือกับปัญหาต่างๆ ได้ ก็จะส่งผลให้ผลงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้บรรยากาศในการทำงานเป็นไปราบรื่นมากยิ่งขึ้น นั้นหมายความองค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืนตามไปด้วย ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามกลการ จำกัด จึงได้จัดหลักสูตรอบรม…
Read More
18/06/2562

“การบริหารคน” สุดยอดของหน้าที่การทำงาน

“การบริหารคน” สุดยอดของหน้าที่การทำงาน Managing People to All Directions การเป็นผู้นำแบบไหน ที่ตรงใจคุณ แจ็ค หม่า บอกว่า  “โลกปัจจุบันต้องการ ผู้ที่มีภาวะผู้นำ ไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ว่าคุณเป็นดนดี” สยามกลการ โดย คุณวันเพ็ญ ต่อทรัพย์ไพศาล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรบุลคล …
Read More
30/05/2562

หัวหน้ารัก ลูกน้องหลง “สุดยอดหัวหน้างาน”

สุดยอดหัวหน้างาน   บริหารงานเก่ง   บริหารคนเป็นอย่างเหนือชั้น The superb supervisor, excellent job management and manage people beyond expectation. ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเป็นผู้นำหรือหัวหน้าที่ดี นอกจากจะมีความรู้และความสามารถเรื่องงานที่ต้องรับผิดชอบแล้ว จะต้องมีทักทักษะด้านอื่นๆ ร่วมด้วย อาทิ…
Read More
24/05/2562

สุดยอดการนำเสนอ อยู่แค่เอื้อม (Power Point 2010)

Microsoft PowerPoint 2010 เมื่อกล่าวถึงการใช้โปรแกรม Microsoft Power Point  ในปัจจุบันการนำเสนอโดยใช้สไลด์ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ  ลดระยะเวลาในการนำเสนอโดยผู้นำเสนอสามารถสรุปเนื้อหาที่สำคัญและนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยสามารถใช้ ข้อความ เสียง รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว  มานำเสนอมุมมองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอรายงานขายประจำไตรมาส, การทำสื่อการสอน, การนำเสนอขายสินค้าและบริการ…
Read More
29/04/2562

มาตรฐานบัญชี เรื่องภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Basic Deferred Tax)

ตามประกาศมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax) ให้มีการบังคับใช้ในบริษัท หลังจากที่บริษัทได้จัดทำรายการทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีเรียบร้อยแล้ว กิจการต้องคำนวณภาษีเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้ตามฐานกำไรสุทธิ ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินของผู้รับผิดชอบ และผลประโยชน์ของทางบริษัท ดังนั้น บริษัท สยามกลการ จำกัด จึงได้จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานบัญชี เรื่องภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Basic…
Read More
03/04/2562

ผลักดันอย่างต่อเนื่องใน วิถีแห่งตน “SMG Way” ค่านิยมแห่งสยามกลการ “ซื่อสัตย์ สามารถ ขยัน”

เพื่อเป็นตอกย้ำและสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนอีกครั้งกับ ค่านิยมหลัก “ ซื่อสัตย์ สามารถ  ขยัน” ที่ท่าน ดร. ถาวร  พรประภา  ผู้ก่อตั้งสยามกลการ ได้ดำริไว้   และปัจจุจบันยังคงเป็นรากฐานที่สำคัญ  ที่ใช้เป็นแนวทางให้กับคนรุ่นใหม่ได้นำเป็นหลักในการปฏิบัติงานและการดำเนนชีวิตประจำวัน ในวันที่ 2 เมษายน 2562  ตัวแทนของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทสยามกลการ กว่า 50 คน ได้มารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และนำแนวทางการดำเนินการนำค่านิยมเข้าเชื่อมโยงกับระบบงาน สร้างกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น ความหลากหลายของการจัดกิจกรรมตลอดทั้งวันได้สร้างความสนุกสนาม  ความเชื่อใจให้เกิดขึ้นท่ามกล่างกลุ่มคนทำงานภายในกลุ่มสยามกลการ ทั้งนี้ บริษัท…
Read More
29/03/2562

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 28/03/2562

ครอบครัวที่อบอุ่น “สยามกลการ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อให้พนักงานใหม่ ที่อยู่ในกลุ่มสยามกลการ ได้รับทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกลุ่มสยามกลการ วิสัยทัศน์…
Read More
22/03/2562

“Excel 2010” เครื่องมือทรงพลังในการทำงาน

เป็นที่ทราบกันดีว่าชุดโปรแกรม Microsoft office เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานมากที่สุดในโลก และโปรแกรมที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานมากที่สุด นั้นก็คือ Microsoft Excel และแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทสยามกลการของเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้โปรแกรมนี้ในการอำนวยความสะดวกในการทำงาน ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่จนถึงผู้บริหาระดับสูง จึงได้จัดหลักสูตร Microsoft Excel 2010 (Intermediate) ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010…
Read More
21/03/2562

มาตรฐานบัญชี เรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16)

ตามประกาศมาตรฐานบัญชี กำลังจะเปลี่ยนแปลงเป็นร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16) ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 โดยหลักการใหม่ของร่าง TFRS16 นี้จะมีผลกระทบต่อธุรกิจที่มีการทำสัญญาเช่าในระยะยาวเกินกว่า 1 ปี  โดยหลักสูตรนี้ได้รวบรวมประเด็นสำคัญเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบด้านบัญชีและผู้เกี่ยวข้อง  ได้รับความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  ประเด็นสำคัญรวมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกียวกับมาตรฐานฯ ดังกล่าว…
Read More