Monthly Archives

August 2018

 

อบรมและสัมมนา August 2018

27/08/2561

ตัวเลข ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเงิน (Finance for Non-finance)

Finance for Non-finance การทำธุรกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความชำนาญหลากหลายด้าน เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของธุรกิจหลายๆด้าน ดังนั้นการเป็นผู้บริหารนอกจากมีความรู้ ความชำนาญในงานของตนเองแล้ว ความรู้ทางด้านการบัญชีก็เป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่ผู้บริหารทุกท่านจำเป็นต้องมี เพื่อสามารถนำไปวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวเลขหรือการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของตน อันส่งผลกระทบต่อการบริหารงานและผลประโยชน์ขององค์กร   บริษัท สยามกลการ จำกัด จึงได้จัดหลักสูตร Finance for…
Read More