Careers

Good children are the prosperity of the family. Good employees are the prosperity of the company. Good citizens are the prosperity of the country.

นโยบายการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในด้านการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากองค์กรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคคลากรในองค์กรดังปราชญาของ ดร. ถาวร พรประภา ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ว่า “ลูกหลานที่ดีเป็นสมบัติของตระกูล พนักงานที่ดีเป็นสมบัติของบริษัท ประชากรที่ดีเป็นสมบัติของชาติ” ด้งมีนโยบายหลักๆ ดังนี้

บริษัทฯ มีระบบการสรรหาและคัดเลือกที่เป็นธรรม โดยผู้สมัครจะผ่านเข้าสู่โปรแกรมการทดสอบไหวพริบและเชาว์ปัญญา ความถนัดทางวิชาชีพ และความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน เมื่อผ่านกระบวนการทดสอบแล้วจะเข้าสู่ระบบการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ โดยหลังจากการสัมภาษณ์คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทในกลุ่มจะประมวลผลและทำการจัดสรรให้ผู้สมัครได้ทำงานที่เหมาะสมกับความถนัด ความรู้และความสามารถที่แท้จริงต่อไป

พนักงานทุกคนในองค์กรไม่ว่าตำแหน่งหรือหน้าที่ใดจะได้รับการกำหนด Individual Development Plan เป็นของตนโดยการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวจะถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อสอดคล้องกับ Career Path ในเส้นทางอาชีพของตนเองซึ่งทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนในการร่วมกำหนด Career Planning ของตนอีกด้วย โดยพนักงานจะได้รับการอบรมไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาจากวิทยากรภายนอกหรือผู้เชียวชาญจากภายในองค์กรก็ตาม โดยการอบรมจะดำเนินการทั้งในรูปแบบของ In-House Training หรือ Public Training

บริษัทฯ ได้จัดหาสวัสดิการให้พนักงานตามมาตรฐานอาทิ เช่น ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ งบการอบรมและสัมมนาประจำปี

บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประเมินผลงานที่เป็นธรรมและยึดหลักการประเมินตามผลงาน โดยนำหลักการ Key Performance Indicator มาใช้ ซึ่งพนักงานจะมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการทำงานพร้อมด้วยการกำหนดแผนการปฏิบ้ติการ หรือ Action Plan ของตน โดยบริษัทฯ จะนำผลที่ได้จากการประเมินไปพิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี โบนัส และตำแหน่งงานเพื่อความเป็นธรรม

ตำแหน่งงานว่าง

เรากำลังมองหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทีมงานของเรา โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดของตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติม ได้ที่นี่

ดูตำแหน่งงาน

สมัครงาน

โปรดใช้แบบฟอร์มสมัครงานออนไลน์ของเราในการสมัครตำแหน่งที่คุณสนใจ

สมัครงาน

การอบรมและสัมมนา

พนักงานเป็นรากฐานความสำเร็จของเรา และเราต้องการให้พนักงานประสบความสำเร็จในอาชีพของตนใน กลุ่มบริษัทสยามกลการ เราสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาทั้งทางด้านสายอาชีพและการพัฒนาส่วนบุคคล

อ่านต่อ