Monthly Archives

July 2018

 

อบรมและสัมมนา July 2018

20/07/2561

การนำเสนอน่าสนใจง่ายๆ ด้วย “PowerPoint 2010”

Microsoft Power Point 2010 การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ PowerPoint นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงาน แต่ทว่าต้องเลือกรูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับลักษณะงาน เช่น การนำเสนอรายงานขายประจำไตรมาส ,การทำสื่อการสอน ,การนำเสนอขายสินค้าและบริการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความยากในด้านของการทำให้ Slide เกิดความน่าสนใจ ซึ่งเป็นเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์เฉพาะบุคคล บริษัท…
Read More
17/07/2561

วิถีแห่งตน “SMG Way”

ค่านิยมแห่งสยามกลการ “ซื่อสัตย์ สามารถ ขยัน” เพื่อเป็นตอกย้ำและสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนอีกครั้ง  กับ ค่านิยมหลัก “ ซื่อสัตย์ สามารถ  ขยัน” ที่ท่านดร. ถาวร  พรประภา  ผู้ก่อตั้งสยามกลการ ได้ดำริไว้   และปัจจุจบันยังคงเป็นรากฐานที่สำคัญ  ที่ใช้เป็นแนวทางให้กับคนรุ่นใหม่ได้นำเป็นหลักในการปฏิบัติงานและการดำเนนชีวิตประจำวัน ในวันที่ 13-14 กรกฏาคม 2561 คุณนิตยา  อาวะกุลพาณิชย์  รองผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล-บริหาร และตรวจสอบภายใน  เป็นแกนนำหลักในการผลักดันให้เกิดกิจกรรม  ”สร้างความเข้มแข็ง ให้กับค่านิยมหลักของกลุ่มบริษัทสยามกลการ (SMG)”  ให้กับคณะทำงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทสยามกลการ HR-SMG เพื่อให้ตระหนักรู้และเข้าใจค่านิยมหลักของกลุ่มสยามกลการ SMG Core Values  และสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละบริษัท นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อเยาวชนไทย ภายใต้โครงการ Care & Share โดยการเลี้ยงอาหารกลางวัน…
Read More
16/07/2561

มีชัยได้! ด้วย “ทักษะเทรนเนอร์”

เพื่อเป็นการพัฒนา กลุ่มบริษัทสยามกลการ (SMG) ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   บริษัท สยามกลการ จำกัด จึงได้จัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะนักฝึกอบรม สำหรับพนักงาน ในกลุ่มสยามกลการ ในวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 จำนวน 3 วัน ซึ่งได้รับเกียรติจาก…
Read More
16/07/2561

ถ้ารักลูกน้อง ให้สอน “Excel”

ปัจจุบันเป็นที่รู้กันว่า Microsoft office ถูกนำใช้ในการทำงานแทบจะทุกบริษัท บริษัท สยามกลการ จำกัด จึงได้มีการจัดหลักสูตร Microsoft Excel 2010 (Intermediate) ในวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก คุณจักรกริช…
Read More
02/07/2561

การเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต SMG Succession Plan

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง  ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผนเพื่อให้งานในตำแหน่งงานหลัก (Key Positions)  ของหน่วยงานมีความต่อเนื่อง (Leadership Continuity) โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำและความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทีมงาน HRD ได้เดินทางไปพบแต่ละบริษัทในกลุ่ม SMG โดยแบ่งเป็นบริษัทในกลุ่มโรงงาน จำนวน 9 บริษัท และบริษัทในกลุ่มจัดจำหน่าย จำนวน 8…
Read More
02/07/2561

การบริหารธุรกิจจำลอง รุ่นที่ 4

มุมมองทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำงานของระดับบริหาร  บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการเพิ่มเติมความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ  จึงได้จัดหลักสูตร การบริหารธุรกิจจำลอง รุ่นที่ 4 สำหรับผู้บริหาร และหัวหน้างาน ในกลุ่มสยามกลการ  โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้จัดหลักสูตรจำนวน 5 วัน โดยมีหัวข้อ 7 หัวข้อ ดังต่อไปนี้…
Read More