Training & Seminars Meeting

02/07/2561

การเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต SMG Succession Plan

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง  ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผนเพื่อให้งานในตำแหน่งงานหลัก (Key Positions)  ของหน่วยงานมีความต่อเนื่อง (Leadership Continuity) โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำและความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทีมงาน HRD ได้เดินทางไปพบแต่ละบริษัทในกลุ่ม SMG โดยแบ่งเป็นบริษัทในกลุ่มโรงงาน จำนวน 9 บริษัท และบริษัทในกลุ่มจัดจำหน่าย จำนวน 8…
Read More