Monthly Archives

January 2019

 

อบรมและสัมมนา January 2019

30/01/2562

ยกย่อง คนดี คนต้นแบบ “Integrity”

ขอชื่นชมคนทำดี คุณมนิตสรา หมัดโล๊ะ ที่นำส่งกระเป๋าสตางค์ คืนแก่เจ้าของ ในนาม บริษัท สยามกลการ จำกัด มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับพฤติกรรมที่ดีและเป็นต้นแบบของความซื่อสัตย์ให้กับพนักงานทุกท่าน และขอขอบคุณที่ทำให้ ค่านิยม (Core Values) อันได้แก่ ซื่อสัตย์ (Integrity), สามารถ (Ability), ขยัน…
Read More