Yearly Archives

2018

 

อบรมและสัมมนา 2018

27/11/2561

ยกย่อง 2 คนดี คนต้นแบบ “Integrity”

ขอชื่นชมคนทำดี คุณณัฎร์ษมนต์ ศรีปัญญา (อุ๊) ที่นำส่งต่างหูเพชร คืนแก่เจ้าของ และ คุณผการัตน์ กล้าหาญ (บุ๋ม) นำส่งโทรศัพท์มือถือ iPhone คืนแก่เจ้าของ ในนาม บริษัท สยามกลการ จำกัด มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับพฤติกรรมที่ดี และเป็นต้นแบบของความซื่อสัตย์ให้กับพนักงานทุกท่าน และขอขอบคุณที่ทำให้…
Read More
26/11/2561

ครอบครัวที่อบอุ่น ณ “สยามกลการ”

เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เพื่อให้พนักงานใหม ในกลุ่มสยามกลการ ได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกลุ่มสยามกลการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของกลุ่มสยามกลการ…
Read More
10/10/2561

การขาย และการตลาด: อัศวินแห่งความสำเร็จ

หลักสูตร กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Sales and Marketing Strategy for gaining competitive advantages)     “การขาย” ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับบริษัท และ “การตลาด” ก็เป็นส่วนในการสนับสนุนให้การขายเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพมากที่สุด แน่นอนว่าทุกบริษัทต้องให้ความสำคัญกับสองส่วนนี้เป็นอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบัน…
Read More
27/09/2561

66 ปี สยามกลการ… “บริจาคโลหิต…เปลี่ยนชีวิตมนุษย์ ครั้งที่ 5”

66 ปี สยามกลการ ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ สยามกลการ นำโดย นายไพฑูรย์ คูตระกูล  รองผู้จัดการใหญ่–การเงินและลงทุน และ นางสาวนิตยา อาวะกุลพาณิชย์ รองผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล-บริหาร และตรวจสอบภายใน บริษัท สยามกลการ จำกัด ร่วมกับ…
Read More
27/08/2561

ตัวเลข ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเงิน (Finance for Non-finance)

Finance for Non-finance การทำธุรกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความชำนาญหลากหลายด้าน เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของธุรกิจหลายๆด้าน ดังนั้นการเป็นผู้บริหารนอกจากมีความรู้ ความชำนาญในงานของตนเองแล้ว ความรู้ทางด้านการบัญชีก็เป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่ผู้บริหารทุกท่านจำเป็นต้องมี เพื่อสามารถนำไปวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวเลขหรือการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของตน อันส่งผลกระทบต่อการบริหารงานและผลประโยชน์ขององค์กร   บริษัท สยามกลการ จำกัด จึงได้จัดหลักสูตร Finance for…
Read More
20/07/2561

การนำเสนอน่าสนใจง่ายๆ ด้วย “PowerPoint 2010”

Microsoft Power Point 2010 การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ PowerPoint นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงาน แต่ทว่าต้องเลือกรูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับลักษณะงาน เช่น การนำเสนอรายงานขายประจำไตรมาส ,การทำสื่อการสอน ,การนำเสนอขายสินค้าและบริการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความยากในด้านของการทำให้ Slide เกิดความน่าสนใจ ซึ่งเป็นเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์เฉพาะบุคคล บริษัท…
Read More
17/07/2561

วิถีแห่งตน “SMG Way”

ค่านิยมแห่งสยามกลการ “ซื่อสัตย์ สามารถ ขยัน” เพื่อเป็นตอกย้ำและสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนอีกครั้ง  กับ ค่านิยมหลัก “ ซื่อสัตย์ สามารถ  ขยัน” ที่ท่านดร. ถาวร  พรประภา  ผู้ก่อตั้งสยามกลการ ได้ดำริไว้   และปัจจุจบันยังคงเป็นรากฐานที่สำคัญ  ที่ใช้เป็นแนวทางให้กับคนรุ่นใหม่ได้นำเป็นหลักในการปฏิบัติงานและการดำเนนชีวิตประจำวัน ในวันที่ 13-14 กรกฏาคม 2561 คุณนิตยา  อาวะกุลพาณิชย์  รองผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล-บริหาร และตรวจสอบภายใน  เป็นแกนนำหลักในการผลักดันให้เกิดกิจกรรม  ”สร้างความเข้มแข็ง ให้กับค่านิยมหลักของกลุ่มบริษัทสยามกลการ (SMG)”  ให้กับคณะทำงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทสยามกลการ HR-SMG เพื่อให้ตระหนักรู้และเข้าใจค่านิยมหลักของกลุ่มสยามกลการ SMG Core Values  และสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละบริษัท นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อเยาวชนไทย ภายใต้โครงการ Care & Share โดยการเลี้ยงอาหารกลางวัน…
Read More
16/07/2561

มีชัยได้! ด้วย “ทักษะเทรนเนอร์”

เพื่อเป็นการพัฒนา กลุ่มบริษัทสยามกลการ (SMG) ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   บริษัท สยามกลการ จำกัด จึงได้จัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะนักฝึกอบรม สำหรับพนักงาน ในกลุ่มสยามกลการ ในวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 จำนวน 3 วัน ซึ่งได้รับเกียรติจาก…
Read More
16/07/2561

ถ้ารักลูกน้อง ให้สอน “Excel”

ปัจจุบันเป็นที่รู้กันว่า Microsoft office ถูกนำใช้ในการทำงานแทบจะทุกบริษัท บริษัท สยามกลการ จำกัด จึงได้มีการจัดหลักสูตร Microsoft Excel 2010 (Intermediate) ในวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก คุณจักรกริช…
Read More
02/07/2561

การเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต SMG Succession Plan

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง  ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผนเพื่อให้งานในตำแหน่งงานหลัก (Key Positions)  ของหน่วยงานมีความต่อเนื่อง (Leadership Continuity) โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำและความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทีมงาน HRD ได้เดินทางไปพบแต่ละบริษัทในกลุ่ม SMG โดยแบ่งเป็นบริษัทในกลุ่มโรงงาน จำนวน 9 บริษัท และบริษัทในกลุ่มจัดจำหน่าย จำนวน 8…
Read More