อบรมและสัมมนา

การขาย และการตลาด: อัศวินแห่งความสำเร็จ

Posted on 10/10/2561

หลักสูตร กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

(Sales and Marketing Strategy for gaining competitive advantages)

 

 

“การขาย” ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับบริษัท และ “การตลาด” ก็เป็นส่วนในการสนับสนุนให้การขายเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพมากที่สุด แน่นอนว่าทุกบริษัทต้องให้ความสำคัญกับสองส่วนนี้เป็นอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบัน การแข่งขันทั้งสองเรื่องนี้ มีสูงมากในแวดวงธุรกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไร หรือผลประโยชน์ในด้านอื่นๆ มากที่สุด ดังนั้นบริษัทสยามลกลการ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับด้าน การขายและการตลาด   จึงได้จัดหลักสูตร  กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Sales and Marketing Strategy for Gaining Competitive Advantages) ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ให้กับบริษัทในกลุ่ม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาด มาเป็นวิทยากรในหลักสูตรนี้