อบรมและสัมมนา

เข้มข้น! เสริมพลัง Integrity หนึ่งในค่านิยมหลัก ด้วย บัญชีนิติการ

Posted on 18/02/2563

หลักสูตร การป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต ด้วยการบัญชีนิติการ (Forensic Accounting)

เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามกลการ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร การป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต ด้วยการบัญชีนิติการ (Forensic Accounting) ให้กับบริษัทกลุ่มสยามกลการ โดยรับเกียรติจากท่านวิทยากร ผศ.ดร.สุจิตรา ตุลยาเดชานนท์ อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและการตรวจสอบในเรื่องของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกองค์กร โดยการใช้หลักฐานทางบัญชี หรืองบการเงิน ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถใช้ตรวจสอบการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก