อบรมและสัมมนา

“Top 5 Kaizen from Siam Motors and Bangkok Motors Work”

Posted on 08/03/2564

ไคเซ็น ทำได้ทุกคน ทุกวันและทุกที่

นายไพฑูรย์ คูตระกูล ที่ปรึกษาคณะกรรมการไคเซ็น บริษัท สยามกลการ จำกัด และ บริษัท บางกอกมอเตอร์เวอคส์ จำกัดมอบรางวัล Top 5 Kaizen ให้กับพนักงาน บริษัท สยามกลการ จำกัด และ บริษัท บางกอกมอเตอร์เวอคส์ จำกัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจมนการทำไคเซ็นเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดค่าใช้จ่าย รายละเอียด 5 เรื่องที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

  1. Mobile lamp test kit โดย คุณสุรศักดิ์ สิงห์มีศรี, คุณสมศักดิ์ อิสมาแอลการีมี และคุณอานัต เจ๊ะมะสุขเกษม
  1. Using Internet technology to reduce cost and process โดยคุณณัฐสุดา โอทยากุล, คุณสมยศ ราชประสิทธิ์, คุณกิตติธัช พุกสุข, คุณรณชิต ประเสริฐ และคุณนิธิสิทธิ์ มาหลวง
  1. HR Connected (Connect to Employee) โดยคุณนัฐวัฒน์ อ่ำสถาน
  1. SM Loose Furniture Asset data collection – Application on Mobile โดยคุณพัฐจักรจักรชัยสิริสกุล และคุณจุฬาลักษณ์มาลัยศิริรัตน์
  1. To improve document inspection methods to close monthly management accounts accurately and faster โดยคุณสุกัญญา ประดิษฐ์ค่าย, คุณนันทพร ทองใบ และคุณพงษ์สุดา สนธิภักดี