อบรมและสัมมนา Post

ตัวเลข ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเงิน (Finance for Non-finance)

Posted on 27/08/2561

Finance for Non-finance

การทำธุรกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความชำนาญหลากหลายด้าน เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของธุรกิจหลายๆด้าน ดังนั้นการเป็นผู้บริหารนอกจากมีความรู้ ความชำนาญในงานของตนเองแล้ว ความรู้ทางด้านการบัญชีก็เป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่ผู้บริหารทุกท่านจำเป็นต้องมี เพื่อสามารถนำไปวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวเลขหรือการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของตน อันส่งผลกระทบต่อการบริหารงานและผลประโยชน์ขององค์กร

 

บริษัท สยามกลการ จำกัด จึงได้จัดหลักสูตร Finance for Non-finance สำหรับผู้บริหารในกลุ่มสยามกลการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการบัญชี  ในการนำไปปรับใช้ในงานของตน หลักสูตรนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ธนเดช มหโภไคย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินและการลงทุน เป็นวิทยากรในการบรรยายลักสูตรนี้