อบรมและสัมมนา Post

การบริหารธุรกิจจำลอง รุ่นที่ 4

Posted on 02/07/2561

มุมมองทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำงานของระดับบริหาร  บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการเพิ่มเติมความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ  จึงได้จัดหลักสูตร การบริหารธุรกิจจำลอง รุ่นที่ 4 สำหรับผู้บริหาร และหัวหน้างาน ในกลุ่มสยามกลการ  โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้จัดหลักสูตรจำนวน 5 วัน โดยมีหัวข้อ 7 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

  1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
  2. การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดและโอกาสทางการตลาดเพื่อความยั่งยืนทางการแข่งขัน

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

  1. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
  2. พฤติกรรมผู้บริโภค ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
  3. การวางแผนกำไร และการควบคุมต้นทุน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561
  4. การบัญชีนิติวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561
  5. เกมธุรกิจ ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2561

ซึ่งหลักสูตรข้างต้นมีผู้เข้าร่วมจากบริษัทในกลุ่มสยามกลการทั้งหมด 50 ท่าน นอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับ  เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในกลุ่มยังได้ทำความรู้จักกันเพิ่มขึ้นอีกด้วย