อบรมและสัมมนา

เคล็ดลับสู่ความเป็นระเบียบจากภายในสู่ภายนอก

Posted on 13/08/2562

The secret of tidiness from inside to outside

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย จะเกิดขึ้นในบริษัทได้ เมื่อพนักงานทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาด  ช่วยกันจัดเรียงเอกสาร  และสิ่งของภายในบริษัท ทั้งของตนเอง และของส่วนรวม แน่นอนว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น นอกจากการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมในบริษัทในน่าอยู่มากขึ้นแล้ว   ยังส่งผลต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถค้นหาสิ่งของที่จำเป็นต่อการใช้งานได้ง่ายมากขึ้น รวมไปถึงยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของบริษัทออกไปได้

บริษัท สยามกลการ จำกัด จึงได้จัดหลักสูตร 5ส ในสำนักงาน (5S in Office) จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และ 7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ให้กับพนักงาน บริษัท สยามกลการ จำกัด จำนวน 80 คน  เนื่องจากเป็นนโยบายที่สำคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้เป็นระบบ รวมไปถึงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้พนักงานนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัว