อบรมและสัมมนา

ความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต…

Posted on 16/09/2562

การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

(Conflict Management)

“ความขัดแย้ง” เป็นคำที่ใครหลายๆ คนแค่ได้ยินก็รู้สึกไม่ดี และไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง ความจริงแล้ว ความขัดแย้ง ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว ไม่ใช่สิ่งที่ก่อให้เกิดแต่ผลลัพธ์ในแง่ลบเสมอไป ดังนั้นหากเรารู้จักใช้ความขัดแย้งในทางบวก   ใช้ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ก็จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ได้

เช่นเดียวกันในการทำงาน คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะมีความขัดแย้งในการทำงาน กับเพื่อนร่วมงาน กับหัวหน้า กับลูกน้อง หรือในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยก็ตาม ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามกลการ จำกัด จึงได้จัดหลักสูตร ”การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์” (Conflict Management) ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ อาคารสยามกลการ  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม  (สถาบัน Strategic Business Development Center) ซึ่งได้รับความสนใจจากบริษัทในกลุ่มเป็นอย่างดี  มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 30 คน โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงานของตนเอง เพื่อพัฒนาให้เกิดความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในที่ทำงานและสังคม