อบรมและสัมมนา

มองปัญหาให้เหมือนเม็ดทราย

Posted on 11/07/2562

“มองปัญหาให้เหมือนเม็ดทราย แม้จะเยอะมากมาย แต่เม็ดทรายก็เล็ก “นิดเดียว””

“ปัญหา” อาจเป็นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้องค์กรหยุดชะงักไม่เติบโตอย่างที่ควรจะเป็น การแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้น คือ ต้องแก้ที่ตัวพนักงาน ให้พนักงานรู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงาน เมื่อพนักงานเรียนรู้และรู้จักวิธีการในการรับมือกับปัญหาต่างๆ ได้ ก็จะส่งผลให้ผลงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้บรรยากาศในการทำงานเป็นไปราบรื่นมากยิ่งขึ้น นั้นหมายความองค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืนตามไปด้วย

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามกลการ จำกัด จึงได้จัดหลักสูตรอบรม “การแก้ไขปัญหาเชิงวิเคราะห์ (Analytical Problem Solving)” เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วม ซึ่งเป็นพนักงงานในกลุ่มมากถึง 33 ท่าน ทุกคนได้รับรู้วิธีการวิเคราะห์ปัญหา วิธีการแก้ไข เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยได้รับเกียรติ อาจารย์ณัฐวุฒิ นิสภกุลภร จากสถาบัน Quality Training มาช่วยถ่ายทอดความรู้ และสร้างบรรยากาศในการห้องเรียนในสนุกสนานมากยิ่งขึ้น