อบรมและสัมมนา

ความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ สร้างความก้าวไกลด้านการบริหาร กับการบริหารเกมธุรกิจจำลอง รุ่นที่ 5

Posted on 04/11/2562

(Business Management Simulation Program #5)

ประสบความสำเร็จไปอีก 1 รุ่น และได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี กับหลักสูตรการบริหารธุรกิจจำลอง รุ่นที่ 5 (Business Management Simulation Program #5) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร (คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ บริษัท สยามกลการ จำกัด นำทีมโดย คุณนิตยา อาวะกุลพาณิชย์ (รองผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล บริหาร และตรวจสอบภายใน) ในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมหลักสูตรมากถึง 50 ท่าน จากกลุ่มบริษัทสยามกลการ โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินหลักสูตร จำนวน 7 หลักสูตร ภายในระยะเวลา 5 วัน ดังต่อไปนี้

  1. วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562

หัวข้อ   1.1 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking & Innovative Thinking)  โดย ผศ. ดร. เดชา เดชะวัฒนไพศาล
1.2 การวางแผนกำไรและการควบคุมต้นทุน (Costing and Controlling Budget)   โดย ผศ. ดร. สุจิตรา ตุลยาเดชานนท์

  1. วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562

หัวข้อ   2.1 การวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดและโอกาสทางการตลอดเพื่อความยั่งยืน  โดย ผศ. ดร. เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์

2.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์  (Strategic Planning) โดย ผศ. ดร. ขจรวุฒิ นำศิริกุล

  1. วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562

หัวข้อ   3.1 การบัญชีนิติการ (Forensic Accounting)  โดย ผศ. ดร. สุจิตา ตุลยาเดชานนท์
3.2 พฤติกรรมผู้บริโภคกับยุทธ์การตลาด  (Customer Behavior) โดย ผศ. ดร. วิเลิศ ภูริวัชร

  1. วันอังคารที่ 15-16 ตุลาคม 2562

    หัวข้อ  เกมธุรกิจจำลอง โดย รศ.ดร.ประเสริฐ คณาวัฒนไชย

การได้เรียนรู้ที่จะผสมผสานองค์รวมทางธุรกิจ ได้แก่ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์, การวางแผนกำไรและการควบคุมต้นทุน, การวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดและโอกาสทางการตลอดเพื่อความยั่งยืน,  การวางแผนเชิงกลยุทธ์, การบัญชีนิติการ, พฤติกรรมผู้บริโภคกับยุทธ์การตลาด  โดยการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน “เกมธุรกิจจำลอง” ซึ่งเป็นการต่อยอดความคิดให้กับผู้เรียนทุกท่านนำไปใช้จริงในการทำงานและการบริหารงาน  หลังจากจบหลักสูตรทุกท่านได้รับประกาศนียบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างภาคภูมิใจ