อบรมและสัมมนา

“ความสำเร็จ” ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ

Posted on 13/08/2562

Systematic Decision Making Skills

หลายๆ ครั้งในการดำเนินชีวิต  เราจำเป็นต้องใช้ทักษะการตัดสินใจ   ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องส่วนตัว  และหลายๆ ครั้งที่เราต้องลำดับความสำคัญต่างๆ ในสถานการณ์ต่างๆ  การวางแผนงาน แล้วนำมาเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย เพื่อให้เลือกหรือตัดสินใจได้ในทางเลือกที่มีอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หรือตอบสนองต่อเป้าหมายได้ตรงที่สุด

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามกลการ จำกัด จึงได้จัดอบรมในหลักสูตร “การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Systematic Decision Making Skills)” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหนึ่งหมวดของการพัฒนาความคิด (Thinking Development) โดยมีผู้เข้าร่วมจากพนักงานในกลุ่ม 29 ท่าน และได้รับเกียรติ อาจารย์ณัฐวุฒิ นิสภกุลภร จากสถาบัน Quality Training ในการถ่ายทอดความรู้ และสร้างบรรยากาศในการห้องเรียนในสนุกสนานมากยิ่งขึ้น