อบรมและสัมมนา Post

คุณเคยซื้อของเพียงแค่เพราะมันสวยหรือไม่?

Posted on 16/09/2562

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์

(Developing Critical Thinking Skills)

 

คุณเคยซื้อของเพียงแค่เพราะมันสวยหรือไม่? ซึ่งสิ่งนั้น ไม่แตกต่างอะไรกับการที่ คุณตัดสินคนสูบบุหรี่ ว่าเป็นคนไม่ดี ซึ่งความคิดเหล่านี้เองเป็นผลลัพธ์มาจาก การตัดสินใจโดยใช้อารมณ์และความรู้สึกส่วนตัว  หากความคิดเหล่านี้ถูกขยายไปที่ทำงาน บางทีคุณอาจจะตัดสินใจลาออกเพียงเพราะว่าคุณไม่ชอบเพื่อนร่วมงานก็ได้ ซึ่งอาจจะเป็นความคิดที่ผิด หากคุณตัดสินใจโดยใช้อารมณ์และความรู้สึกส่วนตัว โดยที่ไม่อยู่บนพื้นฐานบนหลักของเหตุผล

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามกลการ จำกัด  เห็นความสำคัญของกระบวนการคิด จึงได้จัดอบรมในหลักสูตร “การพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์ (Developing Critical Thinking Skills)” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหนึ่งหมวดของการพัฒนาความคิด (Thinking Development) โดยมีผู้เข้าร่วมจากพนักงานในกลุ่ม 31 ท่าน และได้รับเกียรติ อาจารย์ณัฐวุฒิ นิสภกุลภร จากสถาบัน Quality Training ในการถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาความคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ โดยสามารถแยกระหว่างอารมณ์ความรู้สึก ออกจากหลักของเหตุผลข้อเท็จจริง เพื่อให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ และได้ประโยชน์มากที่สุด