อบรมและสัมมนา

16/09/2562

ครอบครัวเดียวกัน .. “ครอบครัวสยามกลการ”

2nd SMG Orientation 2019 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อให้พนักงานใหม่  ในกลุ่มสยามกลการ…
Read More
13/08/2562

เคล็ดลับสู่ความเป็นระเบียบจากภายในสู่ภายนอก

The secret of tidiness from inside to outside ความเป็นระเบียบเรียบร้อย จะเกิดขึ้นในบริษัทได้ เมื่อพนักงานทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาด  ช่วยกันจัดเรียงเอกสาร  และสิ่งของภายในบริษัท ทั้งของตนเอง และของส่วนรวม แน่นอนว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น นอกจากการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมในบริษัทในน่าอยู่มากขึ้นแล้ว   ยังส่งผลต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถค้นหาสิ่งของที่จำเป็นต่อการใช้งานได้ง่ายมากขึ้น…
Read More
13/08/2562

“ความสำเร็จ” ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ

Systematic Decision Making Skills หลายๆ ครั้งในการดำเนินชีวิต  เราจำเป็นต้องใช้ทักษะการตัดสินใจ   ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องส่วนตัว  และหลายๆ ครั้งที่เราต้องลำดับความสำคัญต่างๆ ในสถานการณ์ต่างๆ  การวางแผนงาน แล้วนำมาเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย เพื่อให้เลือกหรือตัดสินใจได้ในทางเลือกที่มีอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หรือตอบสนองต่อเป้าหมายได้ตรงที่สุด ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามกลการ…
Read More
11/07/2562

ประกอบชิ้นส่วน ทักษะสุดยอดผู้นำ ให้รวมเป็น 1

ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบ กับหลักสูตร “6 ทักษะด้านบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ (6 Managerial Skills for Manager)” ในวันที่ 8 และ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยทางฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามกลการ จำกัด…
Read More
11/07/2562

มองปัญหาให้เหมือนเม็ดทราย

“มองปัญหาให้เหมือนเม็ดทราย แม้จะเยอะมากมาย แต่เม็ดทรายก็เล็ก “นิดเดียว”” “ปัญหา” อาจเป็นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้องค์กรหยุดชะงักไม่เติบโตอย่างที่ควรจะเป็น การแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้น คือ ต้องแก้ที่ตัวพนักงาน ให้พนักงานรู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงาน เมื่อพนักงานเรียนรู้และรู้จักวิธีการในการรับมือกับปัญหาต่างๆ ได้ ก็จะส่งผลให้ผลงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้บรรยากาศในการทำงานเป็นไปราบรื่นมากยิ่งขึ้น นั้นหมายความองค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืนตามไปด้วย ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามกลการ จำกัด จึงได้จัดหลักสูตรอบรม…
Read More
18/06/2562

“การบริหารคน” สุดยอดของหน้าที่การทำงาน

“การบริหารคน” สุดยอดของหน้าที่การทำงาน Managing People to All Directions การเป็นผู้นำแบบไหน ที่ตรงใจคุณ แจ็ค หม่า ได้กล่าวไว้ว่า  “โลกปัจจุบันต้องการ ผู้ที่มีภาวะผู้นำ ไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ว่าคุณเป็นดนดี” สยามกลการ โดย คุณวันเพ็ญ ต่อทรัพย์ไพศาล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรบุลคล …
Read More
30/05/2562

หัวหน้ารัก ลูกน้องหลง “สุดยอดหัวหน้างาน”

สุดยอดหัวหน้างาน   บริหารงานเก่ง   บริหารคนเป็นอย่างเหนือชั้น The superb supervisor, excellent job management and manage people beyond expectation. ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเป็นผู้นำหรือหัวหน้าที่ดี นอกจากจะมีความรู้และความสามารถเรื่องงานที่ต้องรับผิดชอบแล้ว จะต้องมีทักทักษะด้านอื่นๆ ร่วมด้วย อาทิ…
Read More
24/05/2562

สุดยอดการนำเสนอ อยู่แค่เอื้อม (Power Point 2010)

Microsoft PowerPoint 2010 เมื่อกล่าวถึงการใช้โปรแกรม Microsoft Power Point  ในปัจจุบันการนำเสนอโดยใช้สไลด์ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ  ลดระยะเวลาในการนำเสนอโดยผู้นำเสนอสามารถสรุปเนื้อหาที่สำคัญและนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยสามารถใช้ ข้อความ เสียง รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว  มานำเสนอมุมมองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอรายงานขายประจำไตรมาส, การทำสื่อการสอน, การนำเสนอขายสินค้าและบริการ…
Read More
29/04/2562

มาตรฐานบัญชี เรื่องภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Basic Deferred Tax)

ตามประกาศมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax) ให้มีการบังคับใช้ในบริษัท หลังจากที่บริษัทได้จัดทำรายการทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีเรียบร้อยแล้ว กิจการต้องคำนวณภาษีเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้ตามฐานกำไรสุทธิ ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินของผู้รับผิดชอบ และผลประโยชน์ของทางบริษัท ดังนั้น บริษัท สยามกลการ จำกัด จึงได้จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานบัญชี เรื่องภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Basic…
Read More
03/04/2562

ผลักดันอย่างต่อเนื่องใน วิถีแห่งตน “SMG Way” ค่านิยมแห่งสยามกลการ “ซื่อสัตย์ สามารถ ขยัน”

เพื่อเป็นตอกย้ำและสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนอีกครั้งกับ ค่านิยมหลัก “ ซื่อสัตย์ สามารถ  ขยัน” ที่ท่าน ดร. ถาวร  พรประภา  ผู้ก่อตั้งสยามกลการ ได้ดำริไว้   และปัจจุจบันยังคงเป็นรากฐานที่สำคัญ  ที่ใช้เป็นแนวทางให้กับคนรุ่นใหม่ได้นำเป็นหลักในการปฏิบัติงานและการดำเนนชีวิตประจำวัน ในวันที่ 2 เมษายน 2562  ตัวแทนของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทสยามกลการ กว่า 50 คน ได้มารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และนำแนวทางการดำเนินการนำค่านิยมเข้าเชื่อมโยงกับระบบงาน สร้างกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น ความหลากหลายของการจัดกิจกรรมตลอดทั้งวันได้สร้างความสนุกสนาม  ความเชื่อใจให้เกิดขึ้นท่ามกล่างกลุ่มคนทำงานภายในกลุ่มสยามกลการ ทั้งนี้ บริษัท…
Read More