อบรมและสัมมนา

หัวหน้ารัก ลูกน้องหลง “สุดยอดหัวหน้างาน”

Posted on 30/05/2562

สุดยอดหัวหน้างาน   บริหารงานเก่ง   บริหารคนเป็นอย่างเหนือชั้น

The superb supervisor, excellent job management and manage people beyond expectation.

ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเป็นผู้นำหรือหัวหน้าที่ดี นอกจากจะมีความรู้และความสามารถเรื่องงานที่ต้องรับผิดชอบแล้ว จะต้องมีทักทักษะด้านอื่นๆ ร่วมด้วย อาทิ การสร้างแรงจูงใจ, การสื่อสาร, การบริหารทีม, หรือ ภาวะผู้นำ เป็นต้น เพื่อนำพาให้ลูกน้องหรือทีมประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่กำหนดไว้ และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญของการเป็นสุดยอดหัวหน้างาน จะต้องสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เอื้ออำนวยต่อการทำงาน และทำให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา จึงจะเป็นที่รักของผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน

ดังนั้น  จึงได้เกิดหลักสูตรการสร้างและพัฒนา การเป็นสุดยอดหัวหน้างานขึ้น ภายใต้หัวข้อ      “สุดยอดหัวหน้างาน บริหารงานเก่ง บริหารคนเป็นอย่างเหนือชั้น (Smart and Proactive Leadership)” เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา    โดย บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้รับเกียรติจาก        อาจารย์สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์   (สถาบัน Thumb Up Plus)  มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่พนักงานในกลุ่มสยามกลการ