อบรมและสัมมนา

มาตรฐานบัญชี เรื่องภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Basic Deferred Tax)

Posted on 29/04/2562

ตามประกาศมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax) ให้มีการบังคับใช้ในบริษัท หลังจากที่บริษัทได้จัดทำรายการทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีเรียบร้อยแล้ว กิจการต้องคำนวณภาษีเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้ตามฐานกำไรสุทธิ ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินของผู้รับผิดชอบ และผลประโยชน์ของทางบริษัท
ดังนั้น บริษัท สยามกลการ จำกัด จึงได้จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานบัญชี เรื่องภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Basic Deferred TAX) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax) ให้กับบริษัทกลุ่มสยามกลการ เพื่อลดข้อโต้แย้งรวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถามปัญหาข้อสงสัยและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา ตันติประภา ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโททางการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรนี้ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา