อบรมและสัมมนา

29/03/2562

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 28/03/2562

ครอบครัวที่อบอุ่น “สยามกลการ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อให้พนักงานใหม่ ที่อยู่ในกลุ่มสยามกลการ ได้รับทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกลุ่มสยามกลการ วิสัยทัศน์…
Read More
22/03/2562

“Excel 2010” เครื่องมือทรงพลังในการทำงาน

เป็นที่ทราบกันดีว่าชุดโปรแกรม Microsoft office เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานมากที่สุดในโลก และโปรแกรมที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานมากที่สุด นั้นก็คือ Microsoft Excel และแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทสยามกลการของเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้โปรแกรมนี้ในการอำนวยความสะดวกในการทำงาน ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่จนถึงผู้บริหาระดับสูง จึงได้จัดหลักสูตร Microsoft Excel 2010 (Intermediate) ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010…
Read More
21/03/2562

มาตรฐานบัญชี เรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16)

ตามประกาศมาตรฐานบัญชี กำลังจะเปลี่ยนแปลงเป็นร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16) ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 โดยหลักการใหม่ของร่าง TFRS16 นี้จะมีผลกระทบต่อธุรกิจที่มีการทำสัญญาเช่าในระยะยาวเกินกว่า 1 ปี  โดยหลักสูตรนี้ได้รวบรวมประเด็นสำคัญเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบด้านบัญชีและผู้เกี่ยวข้อง  ได้รับความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  ประเด็นสำคัญรวมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกียวกับมาตรฐานฯ ดังกล่าว…
Read More
08/03/2562

การสื่อสารอย่างเหนือชั้นในที่ทำงาน ด้วยเทคนิค NLP

“Effective Communication at Work with NLP Techniques” ในปัจจุบันปัญหาการสื่อสารกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า  ยิ่งองค์กรเติบโต  ปัญหาการสื่อสารกลับยิ่งเพิ่มขึ้น ยิ่งในยุคที่องค์กรต้องปรับตัวให้เร็วเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในทุกระดับขององค์กร  จึงเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องมี บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร การสื่อสารอย่างเหนือชั้นในที่ทำงาน ด้วยเทคนิค NLP…
Read More
21/02/2562

การจัดทำและบริหารงบประมาณ (Planning & Managing Budget)

การคาดการเหตุการณ์ในอนาคต หรือการวางแผนมีคุณค่าต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมาก การคาดคะเนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเงินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือข้อมูลที่วางแผนไว้นี้ เรียกว่า “งบประมาณ”  ซึ่งงบประมาณจะช่วยให้มีการเตรียมการต่างๆ ไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยให้ฝ่ายบริหารทราบถึงปัญหาของการดำเนินงาน ปัญหาด้านการเงินเพื่อที่จะได้จัดเตรียมแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านั้นได้แต่เนิ่นๆ และช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกจากนี้ งบประมาณยังช่วยในการวัดผล การทำงาน โดยทั่วๆ ไป งบประมาณจะใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดผลที่เกิดขึ้นจริงได้ดีกว่าการใช้ผลงานในอดีตเป็นเกณฑ์ บริษัท สยามกลการ จำกัด จึงได้จัดอบรมหลักสูตร…
Read More
30/01/2562

ยกย่อง คนดี คนต้นแบบ “Integrity”

ขอชื่นชมคนทำดี คุณมนิตสรา หมัดโล๊ะ ที่นำส่งกระเป๋าสตางค์ คืนแก่เจ้าของ ในนาม บริษัท สยามกลการ จำกัด มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับพฤติกรรมที่ดีและเป็นต้นแบบของความซื่อสัตย์ให้กับพนักงานทุกท่าน และขอขอบคุณที่ทำให้ ค่านิยม (Core Values) อันได้แก่ ซื่อสัตย์ (Integrity), สามารถ (Ability), ขยัน…
Read More
27/11/2561

ยกย่อง 2 คนดี คนต้นแบบ “Integrity”

ขอชื่นชมคนทำดี คุณณัฎร์ษมนต์ ศรีปัญญา (อุ๊) ที่นำส่งต่างหูเพชร คืนแก่เจ้าของ และ คุณผการัตน์ กล้าหาญ (บุ๋ม) นำส่งโทรศัพท์มือถือ iPhone คืนแก่เจ้าของ ในนาม บริษัท สยามกลการ จำกัด มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับพฤติกรรมที่ดี และเป็นต้นแบบของความซื่อสัตย์ให้กับพนักงานทุกท่าน และขอขอบคุณที่ทำให้…
Read More
26/11/2561

ครอบครัวที่อบอุ่น ณ “สยามกลการ”

เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เพื่อให้พนักงานใหม ในกลุ่มสยามกลการ ได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกลุ่มสยามกลการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของกลุ่มสยามกลการ…
Read More
10/10/2561

การขาย และการตลาด: อัศวินแห่งความสำเร็จ

หลักสูตร กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Sales and Marketing Strategy for gaining competitive advantages)     “การขาย” ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับบริษัท และ “การตลาด” ก็เป็นส่วนในการสนับสนุนให้การขายเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพมากที่สุด แน่นอนว่าทุกบริษัทต้องให้ความสำคัญกับสองส่วนนี้เป็นอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบัน…
Read More
27/08/2561

ตัวเลข ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเงิน (Finance for Non-finance)

Finance for Non-finance การทำธุรกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความชำนาญหลากหลายด้าน เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของธุรกิจหลายๆด้าน ดังนั้นการเป็นผู้บริหารนอกจากมีความรู้ ความชำนาญในงานของตนเองแล้ว ความรู้ทางด้านการบัญชีก็เป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่ผู้บริหารทุกท่านจำเป็นต้องมี เพื่อสามารถนำไปวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวเลขหรือการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของตน อันส่งผลกระทบต่อการบริหารงานและผลประโยชน์ขององค์กร   บริษัท สยามกลการ จำกัด จึงได้จัดหลักสูตร Finance for…
Read More