อบรมและสัมมนา

การสื่อสารอย่างเหนือชั้นในที่ทำงาน ด้วยเทคนิค NLP

Posted on 08/03/2562

Effective Communication at Work with NLP Techniques

ในปัจจุบันปัญหาการสื่อสารกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า  ยิ่งองค์กรเติบโต  ปัญหาการสื่อสารกลับยิ่งเพิ่มขึ้น ยิ่งในยุคที่องค์กรต้องปรับตัวให้เร็วเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในทุกระดับขององค์กร  จึงเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องมี

บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร การสื่อสารอย่างเหนือชั้นในที่ทำงาน ด้วยเทคนิค NLP (Effective Communication at Work with NLP Techniques) ให้สำหรับบริษัทในกลุ่ม ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ณัฐวุฒิ นิสภกุลธร (สถาบัน Quality training (Thailand) Ltd.) เป็นวิทยากรในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารในเชิงบวก โดยใช้ทักษะจิตวิทยาเข้ามาร่วมผสมผสาน โดยการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อฝึกทักษะการสื่อสารตามหลัก NLP ทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เพราะเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการสื่อสารที่เน้น NLP เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการสื่อสารในเชิงทางจิตวิทยา