กิจกรรมเพื่อสังคม

THINK EARTH คืนชีวิต…คิดห่วงใยในผืนโลก

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยประสานความร่วมมือด้วยการ “ผสมงานประสานใจ” ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อร่วมมือกันพิทักษ์รักษาแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนผืนโลก ประกอบกับแนวคิด ที่ว่า “สิ่งแวดล้อมและแหล่งธรรมชาติเป็นเรื่องของเราทุกคน ถือเป็นภาระเป็นหน้าที่ที่ทุกคน ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานจะต้องร่วมมือกัน” เพราะผลกระทบของปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นคนรุ่นอนาคตที่จะได้รับผลกระทบมากขึ้นในระยะยาว โครงการ THINK EARTH จึงกำเนิดขึ้นโดยมีแนวทางหลักที่จะสื่อความหมายของการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปยังประชาชนและเยาวชนของชาติ เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งธรรมชาติมีความคิดมีความเข้าใจ ถึงระบบความหลากหลายที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องซึ่งกันและกันมีจิตสำนึกที่ดีในอันที่จะอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรของชาติให้ยั่งยืนสืบไป ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ “ผู้พิทักษ์ป่า” และผู้ที่ทำงานด้านการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติอย่างเป็นรูปธรรม

แนวทางในการทำงาน THINK EARTH คือการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้วยการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ที่ผสมผสานเรื่องราวของชีวิต วัฒนธรรม และธรรมชาติอย่างสอดคล้องกับความหมายของคำว่า E-A-R-T-H เน้นการสร้างวิธีคิดและวิถีคิดโดยการใช้ชีวิตให้สมดุลกับธรรมชาติ โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายหลักเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
– ประชาชนทั่วไป
– เด็กและเยาวชน ซึ่งมีความสำคัญในการสานต่อความคิดและแนวทางปฏิบัติในอนาคต
– สื่อมวลชนทุกแขนง ซึ่งมีความสำคัญเป็นตัวแทนและผู้ถ่ายทอดเรื่องราวสู่ประชาชนทั่วไป

รูปแบบการทำกิจกรรมของ THINK EARTH แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่

ระดับกว้าง (Macro) ครอบคลุมทั่วประเทศทุกระดับ ได้แก่เป็นการผลิตสื่อทุกรูปแบบและจัดกิจกรรมรณรงค์ในเนื้อหาสาระต่าง ๆ อาทิ การรณรงค์เรื่องการประหยัดน้ำ น้ำเพื่อชีวิต การรักษาความสะอาดในแม่น้ำลำคลอง โครงการปลูกต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ทหาร ตำรวจและภาคเอกชนต่างๆ การลดมลพิษทางอากาศ เป็นต้น

ระดับลึก (Micro) เน้นเฉพาะจุดเฉพาะพื้นที่ อาทิ โครงการสร้างโลกสีเขียวให้เด็กไทยซึ่งเป็นการบรรยายด้วยสไลด์มัลติวิชั่นตามโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อสร้างจิตสำนึกแก่เยาวชนไทยโครงการปลูกต้นไม้ในจังหวัดต่างๆ โครงการ THINK EARTH : SAVE OUR SEAS โครงการอนุรักษ์พะยูนที่จังหวัดตรัง โครงการศรีเมืองเชียงราย โครงการชีวิต วัฒนธรรม ธรรมชาติ เป็นต้น รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมให้กำลังใจแก่ “คน” ที่ทำงานด้านการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติในพื้นที่ท้องถิ่นทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ทุ่มเทชีวิตและจิตใจให้กับงานพิทักษ์ป่า งานพิทักษ์ต้นน้ำลำธาร งานพิทักษ์ทะเลไทยและการอนุรักษ์สรรพชีวิตมาเป็นเวลานานแล้ว