กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการปลูกต้นไม้ในจิตใจคนไทยทั้งแผ่นดิน

“การปลูกต้นไม้” ถือว่าเป็นกิจกรรมที่โครงการ THINK EARTH ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก เพราะต้นไม้เป็นสิ่งแรกและสิ่งเดียวที่คนไทยจะเข้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น งานเริ่มต้นที่จะทำให้คนไทยทุกคนหวงแหนธรรมชาติของประเทศได้คือต้องให้ทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของ “ต้นไม้” ก่อน ดังนั้น โครงการต่าง ๆ และกิจกรรมอีกมากมายที่ THINK EARTH ได้ดำเนินกิจกรรมมาโดยตลอดคือ ทำอย่างไรที่จะปลูกต้นไม้ในจิตใจของคนไทยทุกคนให้ได้ ถ้าทุกคนรักต้นไม้ ห่วงใยต้นไม้ มีความรู้ถึงระบบความสัมพันธ์ระหว่างต้นไม้กับสรรพชีวิตอื่น ๆ จากต้นไม้หนึ่งต้น สองต้น ถึงร้อยต้น จนกระทั่งกลายเป็นป่าไม้ ความเชื่อมโยงต่าง ๆ เหล่านี้จะกลายเป็นระบบความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งต้นไม้เป็นสรรพชีวิตที่สำคัญที่สุด เป็นสิ่งบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ดังนั้น ทุกคนควรต้องเข้าใจและดูแลปกป้อง มิให้ต้นไม้ ป่าไม้ถูกทำลายลงไปอย่างถาวร เราสามารถปลูกต้นไม้ได้มากกว่าหนึ่งต้น โดยชวนครอบครัวญาติพี่น้องมิตรสหายร่วมกันทำกิจกรรมชุมชนที่เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ซึ่งจะช่วยเร่งให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ทุกต้นได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมที่สำคัญที่ THINK EARTH ได้จัดขึ้นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงทหาร ตำรวจและชาวต่างประเทศ ได้แก่ โครงการปลูกต้นไม้มงคลสำคัญพระราชทานประจำจังหวัดต่าง ๆ ปลูกไม้ศรีเมืองเชียงราย โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางพุทธศาสนา โครงการปลูกต้นไม้บนถนนฝรั่งเศสร่วมกับสถานฑูตฝรรั่งเศสและชุมชนฝรั่งเศสในประเทศไทย โครงการสวนพฤษศาสตร์ “ไผ่” นิทรรศการภาพถ่ายต้นไม้หายากของประเทศ โครงการจัดทำหนังสือประกอบการสัมมนาเรื่องไม้ยางนาในวิถีชีวิตไทย