​นิสสัน สานใจเด็กไทย คิดห่วงใยในผืนโลก

THINK EARTH ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ บริษัท สยามกลการ จำกัด และผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสันทั่วประเทศ จัดโครงการ “นิสสัน สานใจเด็กไทย คิดห่วงใยในผืนโลก” เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนไทยเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบตัว หวงแหนในธรรมชาติ ช่วยอนุรักษ์และรู้จักใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่ออนาคตของลูกหลานและมวลมนุษยชาติสืบไป