สื่อธรรมชาติ

โครงการสมุดบันทึกธรรมชาติ
จัดขึ้นเพื่อหารายได้แก่มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ในการจัดตั้งกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า จำนวนมาก 3 ฉบับ ตั้งแต่ปี 2534 และนำไปเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ปฏิบัติหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต มีจำนวน 3 ชุด คือ
1.   สมุดบันทึกฉบับแรก ชุดคืนชีวิต คิดห่วงใยในผืนโลก
2.   บันทึกธรรมชาติ ฉบับที่สอง ชุด ดวงใจแห่งไพรพฤกษ์
3.   บันทึกธรรมชาติ ฉบับที่สาม ชุด สมุทรบันทึก

โครงการจัดทำสื่อความหมายเฉลิมพระเกียรติ โปสเตอร์ชุด Wildlife Educational
Programme” เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของสัตว์ป่าและการเชื่อมโยงตามธรรมชาติ โดยแบ่งออกเป็นจำนวน 10 ชุด คือ
1.   ชุด สายใยชีวิตเน้นเรื่องระบบความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต
2.   ชุด ศูนย์รวมชีวิตเน้นเรื่องระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ประโยชน์ที่ได้จากธรรมชาติของสรรพชีวิต
3.   ชุด เติบโตจากนมแม่เน้นแนะนำสัตว์ชนิดต่างๆ เริ่มต้นด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
4.   ชุด โดดเดี่ยวผู้ชอบโดดเน้นลักษณะทั่วไปของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
5.   ชุด น่ากลัวแต่ชวนพิษเน้นลัษณะทั่วไปของสัตว์เลื้อยคลาน
6.   ชุด เสียงและสีสันแห่งพงไพรเน้นความหลากหลายของชนิดพันธุ์ของสัตว์จำพวกนก
7.   ชุด สีสันบนปีกบางเน้นลักษณะทั่วไปของผีเสื้อ และความหลากหลายของชนิดพันธุ์ผีเสื้อ
8.   ชุด อนุสัญญารักษาชีวิตป่าเน้นเนื้อหาอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชที่กำลังจะสูญพันธุ์
9.   ชุด สัตว์ป่าสงวน…ชีวิตที่ต้องปกป้องเน้นที่มาของการอนุรักษ์สัตว์ป่าในประเทศไทย กฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าที่สำคัญ
10.  ชุด สัตว์ป่าสงวน เน้นเรื่องราวของของสัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์  หรือบางชนิดอาจสูญพันธุ์ไปแล้ว