ชีวิต วัฒนธรรม ธรรมชาติ

การดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกชนชาติต่างมีความเกี่ยวเนื่องกับวิถีวัฒนธรรม และธรรมชาติเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่ตลอดไป THINK EARTH จึงร่วมสนับสนุนโครงการด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นต่าง ๆ

พิธีสะเกล้าดำหัวอย่างล้านนา
THINK EARTH ร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และธรรมชาติตามวิถีชีวิตชาวเชียงรายโดยร่วมจัดกิจกกรมพิธีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุแบบพื้นถิ่น “สะเกล้าดำหัวอย่างล้านนา”

งานศรีเมืองเชียงราย
จัดขึ้นเพื่อสานต่อสิ่งที่มีคุณค่าต่อสังคมและวัฒนธรรมของพื้นเมือง ประกอบด้วย 3 พิธี คือ

  • พิธีปลูกต้นไม้ศรีเมือง
  • พิธีช่วยหน้าพระเจ้า
  • พิธีบวงสรวงเสาสะดือเมือง

หอวัฒนธรรมไท-ยวน สระบุรี
THINK EARTH ร่วมจัดตั้งหอวัฒนธรรมไท-ยวน สระบุรี ณ บริเวณริมแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรีเพื่อส่งเสริม ฟื้นฟูอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งศึกษารอยอดีตอีกทั้งภูมิปัญยาท้องถิ่นโดยรวบรวมข้อมูลศิลปหัตถกรรม เครื่องจักสานพื้นบ้าน ตลอดจนวิถีชีวิตและประเพณีของชาวไท-ยวนต่าง ๆ

พิพิธภัณฑ์เรือแม่น้ำป่าสัก
รวบรวมเรือที่ใช้ในลุ่มแม่น้ำป่าสัก เพื่อเป็นแหล่งศึกษาความรู้ด้านชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนริมแม่น้ำป่าสัก