กิจกรรมเพื่อสังคม

สื่อมวลชนสัญจร

หนึ่งในรูปแบบที่โครงการ THINK EARTH จัดทำขึ้นโดยสื่อสารผ่านสื่อมวลชนด้วยการนำเสนอบทความ ข่าวสาร เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจกับประชาชนทุกระดับอย่างรอบด้าน โดยจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรที่เน้นในงานด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ด้วยการนำสื่อมวลชนเดินทางไปศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมในเชิงลึก ให้นำปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ มาตีแผ่และขยายเนื้อหาสู่สังคมต่อไป

วัฒนธรรมสัญจร
ด้วยตระหนักว่า วิถีชีวิตดั้งเดิมที่เรียบง่ายของคนไทย รวมทั้งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าในอดีตกำลังจะสูญหายไป โครงการ THINK EARTH จึงร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นสื่อกลางในการอนุรักษ์วัฒนธรรม โดยนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมและศึกษาวัฒนธรรมประเพณีเหล่านั้น อย่างต่อเนื่อง อาทิ เยี่ยมชมหอวัมนธรรมไท-ยวน สระบุรี โครงการศรีเมืองเชียงราย ประเพณีสระเกล้าดำหัวย่างล้านนา

สื่อมวลชนสัญจรสู่นิเวศชายฝั่งทะเล (PRESS-TOUR)
THINK EARTH รณรงค์เผยแพร่ความรู้ทะเล โดยนำคณะสื่อมวลชนศึกษาถึงความสำคัญ ปัญหาของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อให้ทราบถึงวิกฤตการณ์และเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจต่อไป ได้แก่

  • สื่อมวลชนสัญจรสู่ดินแดนแห่งพะยูน “สัปดาห์ชาวตรังรักษ์พะยูน”
  • สื่อมวลชนสัญจรสู่แนวหญ้าทะเล
  • สื่อมวลชนสัญจรสู่ทะเลตรัง
  • สื่อมวลชนสัญจร “หาหอยที่หายไป”
  • สื่อมวลชนสัญจรอันดามันสัญจร “เส้นทางศึกษาธรรมชาติ”
  • สื่อมวลชนสัญจรอ่าวไทยสัญจรคืนหอยใหญ่ให้ทะเลไทยสวย
  • สื่อมวลชนสัญจร “ปะการังเปลี่ยนสี”
  • สื่อมวลชนสัญจร “คืนบ้านมีรูให้ปูตัวนิ่ม”