โครงการสร้างโลกสีเขียวให้เด็กไทย

หนึ่งในโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ THINK EARTH ได้ริเริ่มเพื่อสร้างวิธีคิดแก่เด็กและเยาวชนให้มีความรักและหวงแหนในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก โดยผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆ

กิจกรรมการบรรยาย
THINK EARTH ได้จัดทำ Slide Multivision และ VDO Presentation จำนวนกว่า 100 เรื่อง เพื่อใช้ประกอบการบรรยาย และจัดให้มีการฉายสไลด์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในความหมายของคำว่า E-A-R-T-H ตามโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมหลากหลาย รูปแบบ เช่น จัดสัปดาห์สิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษา ค่ายยุวชนพิทักษ์ธรรมชาติ นิทรรศการภาพถ่าย เป็นต้น

กิจกรรมค่ายเยาวชนปลูกป่า
เป็นกิจกรรมที่ THINK EARTH นำคณะนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมภาคสนามเดินทางไปยังศูนย์ศึกษาธรรมชาติในจังหวัดต่างๆ เช่น ลพบุรี กาญจนบุรี สระบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี และจันทบุรี ประจวบคีรีขันธุ์ ตรัง เชียงราย เชียงใหม่ เป็นต้น เพื่อร่วมปลูกต้นไม้ตามพื้นที่ต่าง ๆ และให้การสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ค่ายอาสาพิทักษ์ธรรมชาติต่าง ๆ การฝึกอบรมและสัมนาต่าง ๆ ซึ่งมีเนื้อหา เน้นการปลูกฝังให้รักธรรมชาติ รู้จักการปลูกต้นไม้รวมถึงการดูแลป่าไม้ไม่ให้ถูกทำลาย

กิจกรรมประกวดผลงานศิลปะเด็กรักษาสิ่งแวดล้อม
THINK EARTH ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการประสานงานเยาวชนแห่งชาติและโรงเรียนต่าง ๆ ในการจัดประกวดภาพเขียน ประกวดประดิษฐกรรมต่าง ๆ รวมถึงประกวดคำขวัญ ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง และส่งเสริมกิจกรรมอันดีงามที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เด็กได้แสดงความสามารถผ่านผลงานด้านศิลปะ รวมทั้งจัดสัปดาห์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เด็กได้แสดงความสามารถผ่านผลงานด้านศิลปะ รวมทั้งจัดสัปดาห์สิ่งแวดล้อมในวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกทางความคิด และสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยตนเองเช่น โครงการประกวดภาพเขียนบนกำแพง โครงการปั้นพะยูน ประกวดบทกวีเรื่องเรารักษ์ทะเลตรัง การประกวดภาพเขียนสีน้ำร่วมกับโรงแรมมณเทียร เป็นต้น