กิจกรรมเพื่อสังคม

หอเกียรติภูมิ ดร. ถาวร พรประภา

อาคารสถาปัตยกรรมบ้านทรงไทยสมัยใหม่ เนื้อที่ 5 ไร่ เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลในลักษณะพิพิธภัณฑ์ห้องสมุด มีการจัดนิทรรศการถาวรประกอบภาพ วัตถุสิ่งของที่เป็นของจริง และมีแบบจำลองห้องทำงาน ที่ใช้เก็บสิ่งของหนังสือ สิ่งพิมพ์ เพื่อเป็นการสื่อสารเรื่องราวความรู้และแสดงเป็นชีวประวัติของ ดร. ถาวร พรประภา มีหลักปรัชญาชีวิตในการทำงานรวมถึงข้อมูลประวัติศาสตร์กับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย