มูลนิธิสยามกลการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ์  2525 โดยแบ่งผลกำไรจากการประกอบธุรกิจของสยามกลการ ก่อตั้งเป็น มูลนิธิสยามกลการ เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนไทยกำลังสำคัญของประเทศชาติ เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจเยาวชนไทย ตระหนักถึงความห่วงใยของผู้ใหญ่ใจดีที่อยากเห็นเด็ก ๆ ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโดยทุนการศึกษาจะมอบในโอกาสครบรอบบริษัท สยามกลการ จำกัด ในวันที่ 4 กันยายน ของทุกปี ซึ่งแบ่งเป็นประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท ฯลฯ รวมทั้ง มอบทุนแก่สมาคม ชมรม สื่อมวลชนทุกแขนง