มูลนิธิถาวร-อุษา พรประภา

เกิดจากเจตนารมย์ของ ดร. ถาวร พรประภา และ ดร. อุษา พรประภา ที่มีแนวคิดว่าเมื่อสังคมได้เอื้อเฟื้อสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ จนธุรกิจเติบโตก้าวหน้าและควรจะตอบแทนสังคมส่วนรวม จึงได้แบ่งทรัพย์สินส่วนตัวส่วนหนึ่ง มาก่อตั้งเป็นมูลนิธิถาวรอุษา พรประภา ขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2512 โดยความร่วมมือของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและจดทะเบียนจัดตั้ง เป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2513              

มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสาธารณภัยต่างๆ การส่งเสริมงานด้านศาสนา การสนับสนุนการศึกษา สร้างสถานพยาบาล และการบำเพ็ญสาธารณกุศลอันเป็นประโยชน์อื่นๆ