Siam Motors Companies

สยามดนตรียามาฮ่า
สยามดนตรียามาฮ่า
สยามดนตรียามาฮ่า

การศึกษาและเครื่องดนตรี

สยามดนตรียามาฮ่า

ดนตรีศึกษา เครื่องดนตรี และเครื่องเสียง

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องดนตรี และเครื่องเสียงยามาฮ่า
รวมทั้งบริหารโรงเรียนดนตรียามาฮ่าทั่วประเทศ

Address

891/1 อาคารสยามกลการ ชั้น 3, 4, 15, 16 ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Contact

Tel: 0-2215-2626-39 | 0-2216-2011-5

Fax: 0-2216-2069 | 0-2216-2016

th.yamaha.com