Siam Motors Companies

นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์)
นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์)
นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์)

อุตสาหกรรมรถยนต์

นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์)

ประกอบธุรกิจนำเข้าและส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ รวมไปถึงการให้บริการจัดการด้านโลจิสติกส์

Address

891/1 อาคารสยามกลการชั้น 10, 14 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Contact

Tel: +66(0) 2216 2051-6

Fax: +66 (0) 2216 2057-9

nissantrading-th.com