Monthly Archives

April 2020

 

อบรมและสัมมนา April 2020

09/04/2563

“คนดี IAD” ในสถาการณ์โควิด-19

ขอชื่นชมคนทำดี  คุณวิไลวรรณ อ่างรัมย์ หลังจากพบเจอเงิน ที่บริเวณชั้น G อาคารสยามกลการ จากนั้นนำส่งคืนแก่เจ้าของ  ในนาม บริษัท สยามกลการ จำกัด มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับพฤติกรรมที่ดีและเป็นต้นแบบของความซื่อสัตย์ให้กับพนักงานทุกท่าน และขอขอบคุณที่ทำให้ ค่านิยม (Core Values) อันได้แก่ ซื่อสัตย์ (Integrity),…
Read More