อบรมและสัมมนา

อบรมหลักสูตร TFRS15 การรับรู้รายได้

Posted on 21/06/2561

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) ได้ออก IFRS 15 Revenue from Contracts with Customer ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ปี 2562 โดยจะกระทบต่อการรับรู้รายได้ของธุรกิจที่ทำให้ธุรกิจต้องประเมินก่อนว่ามีภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาอย่างไร โดยเฉพาะธุรกิจที่มีลักษณะของสัญญาเป็นการขายสินค้าแฝงด้วยการให้บริการธุรกิจดังกล่าวต้องแยกประเภทสัญญาทั้ง 2 ประเภท และนำมารับรู้รายได้ตามหลักการใหม่ใน TFRS 15

บริษัทฯ สยามกลการ  ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้    จึงได้จัด หลักสูตร TFRS15 การรับรู้รายได้ ขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สำหรับผู้ที่ต้องใช้ความความรู้เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน เพื่ออัพเดทข้อมูล, เพิ่มพูนความรู้ และเตรียมตัวเกี่ยวกับร่างมาตรฐานทางบัญชีฉบับนี้ ที่คาดการณ์ว่าจะนำมาใช้ในปี พ.ศ.2562 เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น