อบรมและสัมมนา

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Developing Critical Thinking Skills)

Posted on 21/06/2561

เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านความคิด  โดยเน้นพื้นฐานของการคิดวิเคราะห์  ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานทั้งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  บริษัทฯ จึงได้จัดอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Developing Critical Thinking Skills) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ให้แก่บริษัทฯในกลุ่ม

ซึ่งหลักสูตรนี้มีความเชื่อมโยงกับหลักสูตรที่จัดเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ไปแล้ว 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร การแก้ไขปัญหาเชิงวิเคราะห์ (Analytical Problem Solving) เมื่อวันที่  28 มีนาคม 2561 และ หลักสูตร การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Systematic Decision Making)  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

โดยได้เกียรติจากท่านวิทยากร ดร.ณัฐวุฒิ  นิสภกุลธรม, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้เทรนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด   เป็นผู้อบรมในหลักสูตรนี้