อบรมและสัมมนา

สุดยอดการนำเสนอ อยู่แค่เอื้อม (Power Point 2010)

Posted on 24/05/2562

Microsoft PowerPoint 2010

เมื่อกล่าวถึงการใช้โปรแกรม Microsoft Power Point  ในปัจจุบันการนำเสนอโดยใช้สไลด์ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ  ลดระยะเวลาในการนำเสนอโดยผู้นำเสนอสามารถสรุปเนื้อหาที่สำคัญและนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยสามารถใช้ ข้อความ เสียง รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว  มานำเสนอมุมมองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอรายงานขายประจำไตรมาส, การทำสื่อการสอน, การนำเสนอขายสินค้าและบริการ เป็นต้น  ดังนั้นการสร้างสไลด์นำเสนอมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงาน ความสามารถในการสร้างสรรค์การนำเสนอให้น่าสนใจอย่างเป็นมืออาชีพเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้

บริษัท สยามกลการ จำกัด จึงได้จัดหลักสูตร Microsoft Power Point 2010 เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา สำหรับพนักงานในกลุ่มสยามการทุกท่านที่สนใจ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสร้างสไลด์  เพื่อการนำเสนอหรือใช้ในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก          คุณจักรกริช คูประเสริฐ เป็นวิทยากรในการสอนครั้งนี้