อบรมและสัมมนา

วิถีแห่งตน “SMG Way”

Posted on 17/07/2561

ค่านิยมแห่งสยามกลการ “ซื่อสัตย์ สามารถ ขยัน”

เพื่อเป็นตอกย้ำและสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนอีกครั้ง  กับ ค่านิยมหลัก “ ซื่อสัตย์ สามารถ  ขยัน” ที่ท่านดร. ถาวร  พรประภา  ผู้ก่อตั้งสยามกลการ ได้ดำริไว้   และปัจจุจบันยังคงเป็นรากฐานที่สำคัญ  ที่ใช้เป็นแนวทางให้กับคนรุ่นใหม่ได้นำเป็นหลักในการปฏิบัติงานและการดำเนนชีวิตประจำวัน

ในวันที่ 13-14 กรกฏาคม 2561 คุณนิตยา  อาวะกุลพาณิชย์  รองผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล-บริหาร และตรวจสอบภายใน  เป็นแกนนำหลักในการผลักดันให้เกิดกิจกรรม  ”สร้างความเข้มแข็ง ให้กับค่านิยมหลักของกลุ่มบริษัทสยามกลการ (SMG)”  ให้กับคณะทำงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทสยามกลการ HR-SMG เพื่อให้ตระหนักรู้และเข้าใจค่านิยมหลักของกลุ่มสยามกลการ SMG Core Values  และสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละบริษัท

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อเยาวชนไทย ภายใต้โครงการ Care & Share โดยการเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคข้าวสาร, นม UHT, และยารักษาโรค ให้แก่หมู่บ้านเด็ก มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จังหวัดชลบุรี ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น  เสียงหัวเราะของเด็กๆ  ทำให้ชาว HR-SMG หัวใจพองโตไปตามๆ กัน  ตามวิถีแห่งสยามกลการ  พวกเราห่วงใยและพร้อมช่วยเหลือสังคม