Event Post

ยกย่อง คนดี คนต้นแบบ “Integrity”

Posted on 30/01/2562

ขอชื่นชมคนทำดี คุณมนิตสรา หมัดโล๊ะ ที่นำส่งกระเป๋าสตางค์ คืนแก่เจ้าของ ในนาม บริษัท สยามกลการ จำกัด มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับพฤติกรรมที่ดีและเป็นต้นแบบของความซื่อสัตย์ให้กับพนักงานทุกท่าน และขอขอบคุณที่ทำให้ ค่านิยม (Core Values) อันได้แก่ ซื่อสัตย์ (Integrity), สามารถ (Ability), ขยัน (Diligence) จับต้องได้ โดยเฉพาะคำว่า “ซื่อสัตย์” ในสถานการณ์นี้ แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีและควรนำไปปฏิบัติภายในองค์กรของเราต่อไป โดย คุณปราชญา เจริญยิ่ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคนทำดีในครั้งนี้