อบรมและสัมมนา

มาตรฐานบัญชี เรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16)

Posted on 21/03/2562

ตามประกาศมาตรฐานบัญชี กำลังจะเปลี่ยนแปลงเป็นร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16) ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 โดยหลักการใหม่ของร่าง TFRS16 นี้จะมีผลกระทบต่อธุรกิจที่มีการทำสัญญาเช่าในระยะยาวเกินกว่า 1 ปี  โดยหลักสูตรนี้ได้รวบรวมประเด็นสำคัญเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบด้านบัญชีและผู้เกี่ยวข้อง  ได้รับความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  ประเด็นสำคัญรวมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกียวกับมาตรฐานฯ ดังกล่าว

บริษัท สยามกลการ จำกัด จึงได้จัดอบรมหลักสูตร มาตรฐานบัญชี  เรื่องสัญญาเช่า  (TFRS 16) ให้สำหรับบริษัทในกลุ่ม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. วิภาดา  ตันติประภา ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโททางการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี  สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขึ้นในวันที่ วันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา