อบรมและสัมมนา

ผลักดันอย่างต่อเนื่องใน วิถีแห่งตน “SMG Way” ค่านิยมแห่งสยามกลการ “ซื่อสัตย์ สามารถ ขยัน”

Posted on 03/04/2562

เพื่อเป็นตอกย้ำและสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนอีกครั้งกับ ค่านิยมหลัก ซื่อสัตย์ สามารถ  ขยัน ที่ท่าน ดร. ถาวร  พรประภา  ผู้ก่อตั้งสยามกลการ ได้ดำริไว้   และปัจจุจบันยังคงเป็นรากฐานที่สำคัญ  ที่ใช้เป็นแนวทางให้กับคนรุ่นใหม่ได้นำเป็นหลักในการปฏิบัติงานและการดำเนนชีวิตประจำวัน

ในวันที่ 2 เมษายน 2562  ตัวแทนของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทสยามกลการ กว่า 50 คน ได้มารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และนำแนวทางการดำเนินการนำค่านิยมเข้าเชื่อมโยงกับระบบงาน สร้างกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนั้น ความหลากหลายของการจัดกิจกรรมตลอดทั้งวันได้สร้างความสนุกสนาม  ความเชื่อใจให้เกิดขึ้นท่ามกล่างกลุ่มคนทำงานภายในกลุ่มสยามกลการ ทั้งนี้ บริษัท สยามกลการ จำกัด ยังได้เผยแพร่คลิปวีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=pp3YWwltqjE  เพื่อเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์     วิถีแห่งตน “SMG Way” ให้ทุกท่านได้นำไปประชาสัมพันธ์ในแต่ละบริษัท