อบรมและสัมมนา Post

“การบริหารคน” สุดยอดของหน้าที่การทำงาน

Posted on 18/06/2562

“การบริหารคน” สุดยอดของหน้าที่การทำงาน

Managing People to All Directions

การเป็นผู้นำแบบไหน ที่ตรงใจคุณ

แจ็ค หม่า ได้กล่าวไว้ว่า  “โลกปัจจุบันต้องการ ผู้ที่มีภาวะผู้นำ ไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ว่าคุณเป็นดนดี”

สยามกลการ โดย คุณวันเพ็ญ ต่อทรัพย์ไพศาล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรบุลคล  นำหลักสูตรเอาใจผู้นำ ผู้นำที่ดีนั้นควรเป็นแบบไหนที่ตรงใจลูกน้อง  โดยจัดอบรมพัฒนาบุคลากร Management People to All Directions หรือ หลักการบริหารคนแบบรอบทิศ  ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ ดร. ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่มีความเชี่ยวชาญทางการเป็นภาวะผู้นำ โดยเน้นเนื้อหาหลักๆ ของหลักสูตรตรงใจทุกคน ได้แก่ ภาวะการเป็นผู้นำที่ดีรอบทิศทาง หลักการบริหารหัวหน้า หลักการบริหารเพื่อนร่วมงาน และหลักการบริหารลูกน้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานมากขึ้น ซึ่งการเป็นหัวหน้าอาจไม่ใช่เรื่องยาก แต่การเป็นผู้นำและหัวหน้าที่ดีเป็นเรื่องยาก และท้าทายสำหรับทุกคน   เพราะคุณไม่สามารถสั่งให้ทุกคนชอบ หรือเห็นด้วยในสิ่งที่ตนเองทำ แต่ในฐานะผู้นำ คุณต้องซื้อใจลูกน้องให้ได้ เพื่อต่อยอดไปถึงการทำงาน และส่งให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าที่ตั้งไว้

ที่สำคัญคุณสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกน้องเกิดความพยายามในการลงมือทำงานได้ เพียงมีความมุ่งมั่น   และทำทุกอย่างให้เต็มที่ เอาใจเขามาใส่ใจเรา  และการสร้างโอกาสดีๆ  ให้ลูกน้องได้แสดงศักยภาพของพวกเขาบ้างนั้น   จะทำให้เขาภักดีกับคุณไปอีกนาน