อบรมและสัมมนา Post

การจัดทำและบริหารงบประมาณ (Planning & Managing Budget)

Posted on 21/02/2562

การคาดการเหตุการณ์ในอนาคต หรือการวางแผนมีคุณค่าต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมาก การคาดคะเนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเงินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือข้อมูลที่วางแผนไว้นี้ เรียกว่า “งบประมาณ”  ซึ่งงบประมาณจะช่วยให้มีการเตรียมการต่างๆ ไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยให้ฝ่ายบริหารทราบถึงปัญหาของการดำเนินงาน ปัญหาด้านการเงินเพื่อที่จะได้จัดเตรียมแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านั้นได้แต่เนิ่นๆ และช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกจากนี้ งบประมาณยังช่วยในการวัดผล การทำงาน โดยทั่วๆ ไป งบประมาณจะใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดผลที่เกิดขึ้นจริงได้ดีกว่าการใช้ผลงานในอดีตเป็นเกณฑ์

บริษัท สยามกลการ จำกัด จึงได้จัดอบรมหลักสูตร การจัดทำและบริหารงบประมาณ (Planning & Managing Budget) ให้สำหรับบริษัทในกลุ่ม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนเดช มหโภไคย ผู้เชี่ยวชาญด้านฝึกอบรมทางธุรกิจและการเงิน มาเป็นวิทยากรในหลักสูตรนี้