Event Post

“คนดี IAD” ในสถาการณ์โควิด-19

Posted on 09/04/2563

ขอชื่นชมคนทำดี  คุณวิไลวรรณ อ่างรัมย์ หลังจากพบเจอเงิน ที่บริเวณชั้น G อาคารสยามกลการ จากนั้นนำส่งคืนแก่เจ้าของ  ในนาม บริษัท สยามกลการ จำกัด มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับพฤติกรรมที่ดีและเป็นต้นแบบของความซื่อสัตย์ให้กับพนักงานทุกท่าน และขอขอบคุณที่ทำให้ ค่านิยม (Core Values) อันได้แก่ ซื่อสัตย์ (Integrity), สามารถ (Ability), ขยัน (Diligence) จับต้องได้ โดยเฉพาะคำว่า “ซื่อสัตย์” ในสถานการณ์นี้ แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีและควรนำไปปฏิบัติภายในองค์กรของเราต่อไป โดย คุณปราชญา  เจริญยิ่ง  ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคนทำดีในครั้งนี้