อบรมและสัมมนา

27/08/2018

ตัวเลข ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเงิน (Finance for Non-finance)

Finance for Non-finance การทำธุรกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความชำนาญหลากหลายด้าน เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของธุรกิจหลายๆด้าน ดังนั้นการเป็นผู้บริหารนอกจากมีความรู้ ความชำนาญในงานของตนเองแล้ว ความรู้ทางด้านการบัญชีก็เป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่ผู้บริหารทุกท่านจำเป็นต้องมี เพื่อสามารถนำไปวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวเลขหรือการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของตน อันส่งผลกระทบต่อการบริหารงานและผลประโยชน์ขององค์กร   บริษัท สยามกลการ จำกัด จึงได้จัดหลักสูตร Finance for…
Read More
20/07/2018

การนำเสนอน่าสนใจง่ายๆ ด้วย “PowerPoint 2010”

Microsoft Power Point 2010 การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ PowerPoint นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงาน แต่ทว่าต้องเลือกรูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับลักษณะงาน เช่น การนำเสนอรายงานขายประจำไตรมาส ,การทำสื่อการสอน ,การนำเสนอขายสินค้าและบริการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความยากในด้านของการทำให้ Slide เกิดความน่าสนใจ ซึ่งเป็นเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์เฉพาะบุคคล บริษัท…
Read More
17/07/2018

วิถีแห่งตน “SMG Way”

ค่านิยมแห่งสยามกลการ “ซื่อสัตย์ สามารถ ขยัน” เพื่อเป็นตอกย้ำและสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนอีกครั้ง  กับ ค่านิยมหลัก “ ซื่อสัตย์ สามารถ  ขยัน” ที่ท่านดร. ถาวร  พรประภา  ผู้ก่อตั้งสยามกลการ ได้ดำริไว้   และปัจจุจบันยังคงเป็นรากฐานที่สำคัญ  ที่ใช้เป็นแนวทางให้กับคนรุ่นใหม่ได้นำเป็นหลักในการปฏิบัติงานและการดำเนนชีวิตประจำวัน ในวันที่ 13-14 กรกฏาคม 2561 คุณนิตยา  อาวะกุลพาณิชย์  รองผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล-บริหาร และตรวจสอบภายใน  เป็นแกนนำหลักในการผลักดันให้เกิดกิจกรรม  ”สร้างความเข้มแข็ง ให้กับค่านิยมหลักของกลุ่มบริษัทสยามกลการ (SMG)”  ให้กับคณะทำงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทสยามกลการ HR-SMG เพื่อให้ตระหนักรู้และเข้าใจค่านิยมหลักของกลุ่มสยามกลการ SMG Core Values  และสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละบริษัท นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อเยาวชนไทย ภายใต้โครงการ Care & Share โดยการเลี้ยงอาหารกลางวัน…
Read More
16/07/2018

มีชัยได้! ด้วย “ทักษะเทรนเนอร์”

เพื่อเป็นการพัฒนา กลุ่มบริษัทสยามกลการ (SMG) ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   บริษัท สยามกลการ จำกัด จึงได้จัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะนักฝึกอบรม สำหรับพนักงาน ในกลุ่มสยามกลการ ในวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 จำนวน 3 วัน ซึ่งได้รับเกียรติจาก…
Read More
16/07/2018

ถ้ารักลูกน้อง ให้สอน “Excel”

ปัจจุบันเป็นที่รู้กันว่า Microsoft office ถูกนำใช้ในการทำงานแทบจะทุกบริษัท บริษัท สยามกลการ จำกัด จึงได้มีการจัดหลักสูตร Microsoft Excel 2010 (Intermediate) ในวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก คุณจักรกริช…
Read More
02/07/2018

การเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต SMG Succession Plan

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง  ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผนเพื่อให้งานในตำแหน่งงานหลัก (Key Positions)  ของหน่วยงานมีความต่อเนื่อง (Leadership Continuity) โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำและความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทีมงาน HRD ได้เดินทางไปพบแต่ละบริษัทในกลุ่ม SMG โดยแบ่งเป็นบริษัทในกลุ่มโรงงาน จำนวน 9 บริษัท และบริษัทในกลุ่มจัดจำหน่าย จำนวน 8…
Read More
02/07/2018

การบริหารธุรกิจจำลอง รุ่นที่ 4

มุมมองทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำงานของระดับบริหาร  บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการเพิ่มเติมความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ  จึงได้จัดหลักสูตร การบริหารธุรกิจจำลอง รุ่นที่ 4 สำหรับผู้บริหาร และหัวหน้างาน ในกลุ่มสยามกลการ  โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้จัดหลักสูตรจำนวน 5 วัน โดยมีหัวข้อ 7 หัวข้อ ดังต่อไปนี้…
Read More
21/06/2018

อบรมหลักสูตร TFRS15 การรับรู้รายได้

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) ได้ออก IFRS 15 Revenue from Contracts with Customer ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ปี 2562 โดยจะกระทบต่อการรับรู้รายได้ของธุรกิจที่ทำให้ธุรกิจต้องประเมินก่อนว่ามีภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาอย่างไร โดยเฉพาะธุรกิจที่มีลักษณะของสัญญาเป็นการขายสินค้าแฝงด้วยการให้บริการธุรกิจดังกล่าวต้องแยกประเภทสัญญาทั้ง 2 ประเภท และนำมารับรู้รายได้ตามหลักการใหม่ใน TFRS 15 บริษัทฯ…
Read More
21/06/2018

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Developing Critical Thinking Skills)

เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านความคิด  โดยเน้นพื้นฐานของการคิดวิเคราะห์  ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานทั้งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  บริษัทฯ จึงได้จัดอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Developing Critical Thinking Skills) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ให้แก่บริษัทฯในกลุ่ม ซึ่งหลักสูตรนี้มีความเชื่อมโยงกับหลักสูตรที่จัดเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ไปแล้ว 2 หลักสูตร ได้แก่…
Read More
08/06/2018

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ กลุ่มสยามกลการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

สยามกลการ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ ครั้งที่ 2   ประจำปี 2561 เพื่อให้พนักงานที่เข้ามาใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ กลุ่มสยามกลการ   อีกทั้งยังได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนพนักงานใหม่ที่มาจากทุกบริษัท ในกลุ่มสยามกลการ และยังเป็นการสร้างการรับรู้ใหม่ๆ พร้อมทั้งทัศนคติที่ดีเพื่อให้พนักงานเกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลายเมื่อต้องทำงานร่วมกัน กิจกรรมครั้งนี้มีพนักงานใหม่จากกลุ่มสยามกลการเข้าร่วมประมาณ 80 ท่าน ในช่วงเช้าได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท บางกอก…
Read More